Balans

Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (Voor resultaatbestemming)

31-12-2016 31-12-2015
ACTIVA € x 1.000 € x 1.000
Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen 4.810 5.302
Inventaris en inrichting 746 966
Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.253 3.478
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar 8.281 8.585
16.090 18.331
Financiële vaste activa
Deelnemingen 461 461
Beleggingen 11.880 9.437
12.341 9.898
Vlottende activa
Onderhanden werken en gereed product media aanbod 17.873 24.034
Vorderingen en overlopende activa
Handelsdebiteuren 6.571 6.640
Belastingen en premies sociale verzekeringen 311 422
Pensioenpremie 4
Overige vorderingen 1.491 2.487
Overlopende activa 1.406 1.157
9.783 10.706
Liquide middelen 23.360 13.910
TOTAAL 79.447 76.879
PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve 32.397 32.397
Reserve voor media-aanbod 2.121 3.784
Overige reserves 427 2
Resultaat boekjaar 3.379 -1.663
38.324 34.520
Voorzieningen
Personeelsaanspraken 1.860 1.843
Overige voorzieningen 1.636 391
3.496 2.234
Langlopende schulden 1.231
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Schulden aan kredietinstellingen 1.231 447
Leveranciers 9.706 11.950
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.766 1.787
Pensioenpremie 45
Overige schulden 10.409 9.084
Overlopende passiva 14.515 15.581
37.627 38.894
TOTAAL 79.447 76.879