Verslag Verenigingsraad

De Verenigingsraad (VR) is het orgaan van AVROTROS dat de leden vertegenwoordigt. De leden van de VR hebben elk zitting in één van de vijf Regionale Commissies (Centrum Oost, Centrum West, Noord, Zuid Oost, Zuid West). De VR zet zich actief in om vanuit de expertise van de leden de omroep te ondersteunen op velerlei gebied. Via hun lidmaatschap van vaste commissies staan de VR-leden AVROTROS met raad en daad bij en wordt de gedachte- en besluitvorming van de VR voorbereid. Het betreft hier een Financiële Commissie, een Programmacommissie, een Verenigingscommissie en een Commissie Strategie en Beleid.

Voorzitter van de VR is Yvonne Brosens. Relus Breeuwsma was vicevoorzitter tot 1 oktober 2016; vanaf dan wordt de functie ingevuld door Jeroen Wijers. De statuten kennen de VR bevoegdheden toe zoals de goedkeuring van het meerjarenplan, het vaststellen van het beleidsplan en de begroting. Daarnaast keurt de VR het jaarverslag goed en stelt hij de jaarrekening vast. Ook de benoeming van leden van de Raad van Toezicht is een bevoegdheid van de VR. Zo heeft de VR op zaterdag 26 november 2016 kandidaat Hester Bais als nieuw lid van de Raad van Toezicht benoemd. Hoewel in 2015 op grond van de nieuwe statuten is bepaald dat de teruggang van 60 naar 50 leden per 1 januari 2018 zou gaan plaatsvinden, is dit traject op natuurlijke wijze alsnog versneld. De VR telde op 1 januari 2016 53 leden, dit zijn er inmiddels 50. Per 1 januari 2021 zullen via verkiezingen voor het eerst nieuwe leden toetreden tot de VR.

De VR fungeert tevens als klankbord voor de directie en de programmamakers. Zo zijn in 2016 naar aanleiding van gesprekken met de Programmacommissie items uit het nieuwe programma Zorg.nu geëvalueerd door leden van de Programmacommissie, op basis waarvan de programmaformule is aangescherpt. De Commissie Strategie en Beleid heeft gesproken over de speerpunten van het beleid van AVROTROS en de Financiële Commissie heeft zich in 2016 over de jaarstukken en de begroting gebogen. Daarnaast is ook naar de tussentijdse financiële rapportages gekeken en is de Financiële Commissie ook betrokken bij het risicomanagement. De Verenigingscommissie heeft in 2016 een zelfevaluatie van de Verenigingsraad geïnitieerd en actief meegedacht over hoe AVROTROS haar leden kan binden. Ook is de rol van de VR bij ledenactiviteiten onderwerp van gesprek geweest. In 2016 zijn vanuit de VR diverse opnames van AVROTROS-programma’s bijgewoond, alsmede diverse AVROTROS-evenementen. De VR blijft continu werken aan een nauwe verbinding met het bedrijf AVROTROS. Die rol wordt in 2017 alleen maar intensiever, onder meer door de organisatie van een symposium over de toekomst van het omroepbestel en de veranderingen in het medialandschap, dat in mei 2017 plaatsvindt. In het kader van de ad hoc Lobbycommissie, die in 2016 de belangen van AVROTROS bij de politiek heeft behartigd, is actief de samenwerking gezocht met andere publieke omroepverenigingen. Hiermee heeft de VR van AVROTROS een voortrekkersrol binnen de publieke omroep ingenomen.

De Verenigingsraad AVROTROS bestaat per 1 januari 2016 uit de volgende personen:

Regio Centrum Oost
Mevrouw C.J.G. de Boer
Mevrouw M. van der Burgh
De heer A.P.M. ‘t Hoen
Mevrouw H.D. Koops
Mevrouw M. Leenders
De heer E.G.S. Omta
Mevrouw A.M.M. Smits-Cowan
Mevrouw B. Wansink
De heer J. Wijers

Regio Centrum West
De heer Th.P.C. Borst
De heer Th.J. van den Breul
Mevrouw A. Derlagen
Mevrouw M.A.C. van der Gulik
Mevrouw P.C.E. Jansen
De heer A.M. de Jong
De heer L.W.M. van der Kolk
Mevrouw M.S. Mackay
Mevrouw A.R. van Netten
Mevrouw J.Th.M. Veldkamp
De heer drs. J.A. Zonderman

Regio Noord
Mevrouw M.J.G.A. Assendorp
De heer H.F. Eshuis
De heer H.Th. Jansen
De heer D. de Jong
Mevrouw L.V. Kloek
De heer Th.L. Koning
De heer C.H.M. Oprins
Mevrouw G.B. Röhr-Dubbeld
De heer E. Schuten
De heer R. Sijtsma
De heer P.J. Smink

Regio Zuid Oost
Mevrouw Y.M.J. Brosens
Mevrouw drs. D.G. van Gils
De heer P.W.J. Mutsaers
De heer K.H.E. van Nunen (uit VR 1-11-2016)
Mevrouw A. Reijven
De heer R.F.M. van Scheijndel
De heer M.J.F. Smeets
Mevrouw H. van Stiphout-Schouten
De heer M.G. Strijbos
Mevrouw P. Verhoeven (uit VR 1-12-2016)
De heer P.W.M. de Wit

Regio Zuid West
De heer mr. J.J.P.M. Asselbergs
De heer drs.ing. M.P.A. Beverwijk
De heer drs. A.J. Breeuwsma (uit VR 1-10-2016)
De heer C.G. Dallau
De heer W.J.M. Gijben
De heer drs. G.G. Luder
Mevrouw M.J.E. van der Meijden
Mevrouw mr. M. van Paridon
Mevrouw mr. A.C.H.Q. Pleunis
Mevrouw C.J.W. van Vuuren-Verberne
De heer O.H.J. Zuidwijk