Risicomanagement

AVROTROS realiseert zich dat zij als publieke omroep haar kerntaak van goede inhoudelijke programma’s alleen kan effectueren, indien dit kernproces wordt gefaciliteerd door een integere en beheerste bedrijfsvoering, die bijdraagt aan geloofwaardigheid en continuïteit.

Om deze integere en beheerste bedrijfsvoering te realiseren, heeft AVROTROS in 2014 een expliciet proces van risicomanagement en compliance ingericht, daar dit bijdraagt aan de legitimiteit van AVROTROS. Risicomanagement en compliance dragen verder bij aan focus, integraal management en betere besluitvorming. Elk jaar verbetert AVROTROS dit proces, waarbij de risicomanager en compliance-officer, almede de Raad van Toezicht (RvT) de leiding nemen. Dit performance motief is een intrinsiek proces van alle governance-eenheden binnen AVROTROS. Hierbij komt dat AVROTROS zich uiteraard conformeert aan wettelijke en externe toezichtseisen, zoals van het Commissariaat voor de Media. Dit conformance motief staat expliciet op de agenda.

Om de organisatiedoelstellingen te helpen realiseren, heeft AVROTROS een gedegen risicomanagementsysteem ingevoerd. Het risicomanagement was in 2016 een integraal onderdeel van integere en beheerste bedrijfsvoering. AVROTROS heeft een risicogovernance, waarbij elk risico en elke beheersingsmaatregel een eigenaar kent, zodat verantwoordelijkheden duidelijk zijn belegd. In het proces van risicomanagement worden ook de risico’s meegenomen ten aanzien van wet- en regelgeving, te denken valt dan aan privacy- en mediawetgeving. Binnen AVROTROS zijn er aangewezen functionarissen die het proces van risicomanagement en compliance monitoren en opvolgen. In 2016 is het risicomanagementsysteem nader geëvalueerd en verder geoptimaliseerd.

AVROTROS heeft een keuze gemaakt voor een risicomanagementraamwerk dat aansluit bij de werkwijze en cultuur van AVROTROS. Dit kan als marktconform bestempeld worden, naast de geldende richtlijnen ten aanzien van risicomanagement. AVROTROS werkt met het COSO-Enterprise Risk Management (ERM) en het RAVC-model voor het concretiseren van het risicomanagementproces aan de ene kant en de risicohouding en risicobereidheid aan de andere kant. Vanuit een wettelijk perspectief wordt de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (RJ) 400.110 nageleefd.

AVROTROS heeft bovenstaand proces ingedeeld naar twee cycli:

De strategische risicomanagementcyclus behelst onder andere het inrichtingsvraagstuk over risicogovernance, risicohouding van het directieteam en risicobereidheid vastgesteld door het directieteam en de strategische risico’s in relatie tot het strategisch plan. Deze hele cyclus is door het directieteam in 2016 wederom herijkt en afgestemd met de RvT.

De operationele risicomanagementcyclus gaat over het expliciteren van de compliance-risico’s en de operationele (IT), journalistieke en financiële risico’s die gelopen worden op alle afdelingen. Deze risico’s worden opgenomen in de risicomanagementrapportage van AVROTROS en worden door alle afdelingshoofden opgevolgd en besproken met de directie.

Beide cycli maken onderdeel uit van de reguliere planning & control-cyclus van AVROTROS en zijn zodoende een integraal onderdeel van de gehele bedrijfsvoering.

Voor meer informatie over risicomanagament zie directieverslag.