Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft als taak om op onafhankelijke en professionele wijze toezicht te houden op het beleid van de Statutaire Directie en is het verantwoordelijk voor goedkeuring van het door hen bepaalde beleidsplan, de begroting en de jaarrekening. Daarnaast wordt toezicht gehouden op de algemene gang van zaken in de Vereniging en het Omroepbedrijf dat onderdeel uitmaakt van de Vereniging.

De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Vereniging, rekening houdend met het gemeenschappelijk belang van het bestel van publieke omroepinstellingen. De Raad van Toezicht staat de Statutaire Directie gevraagd en ongevraagd met raad en advies ter zijde en heeft een bijzondere rol, waarbij geen invloed wordt uitgeoefend op de inhoud van de programmering, maar waarbij wel de kleur van de omroep wordt bewaakt. In 2016 is de Raad van Toezicht vijf maal bijeen gekomen. De vergaderingen van de Raad van Toezicht hebben als vast agendapunt de bespreking van de kwartaalrapportages van de Directie over de algemene gang van zaken bij AVROTROS, de financiële ontwikkeling (realisatie ten opzichte van begroting), de kijk- en luistercijfers, de verenigingsactiviteiten, lopende juridische procedures en het verloop van het contact met het Commissariaat voor de Media. Tevens is het functioneren van de Raad van Toezicht intern geëvalueerd, als ook het functioneren van de Directie (buiten aanwezigheid van de Directie). Verder bezochten de leden van de Raad van Toezicht diverse vergaderingen van de Verenigingsraad. Afzonderlijk en incidenteel bezochten zij ook regiocommissievergaderingen van de Verenigingsraad.

Veel aandacht ging – net als in 2015 – naar politieke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de publieke omroep. De politieke debatten met betrekking tot het omroepbeleid, zijn met veel interesse gevolgd door de leden van de Raad van Toezicht. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap pleitte voor een brede publieke omroep die voor 17 miljoen Nederlanders toegankelijk is. De Raad van Toezicht is van mening dat AVROTROS in het bijzonder de omroep is die in die breedte kan voorzien. De basis van de omroep is sterk; ook door de succesvolle uitvoering van de fusie.
Een ander punt van zorg zijn bezuinigingen. Die zijn in lastige tijden onvermijdelijk, maar verdere bezuinigingen op het budget van de publieke omroep kunnen leiden tot een verschraling van het aanbod en een rem op innovatie. Met jaarlijks 0,13 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP) dat wordt besteed aan het publieke bestel (op jaarbasis zo’n € 50 per hoofd van de bevolking), behoort Nederland tot de landen in Europa waar het minst wordt uitgegeven. Het percentage is vergelijkbaar met landen als Roemenië en Armenië. Ter vergelijk, in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is het aandeel 0,31 procent van het BBP, respectievelijk zo’n € 115 en € 125 per hoofd van de bevolking. De Raad van Toezicht hoopt dat de nieuwe coalitie die na de verkiezingen van 2017 ontstaat de publieke omroep de tijd en ruimte krijgt om zichzelf in tijden van veranderend mediagebruik te kunnen blijven ontwikkelen en zal dat als dat nodig is namens AVROTROS ook in het publieke debat brengen.

Samenstelling
Ed Nijpels is voorzitter van de Raad van Toezicht en Mirjam Nouwen is vice-voorzitter. De Raad van Toezicht bestond in 2016 verder uit Peter van Gorsel, Eric Mijnsberge, Boele Staal en Derk Haank. De Raad van Toezicht heeft een auditcommissie, bestaande uit Mirjam Nouwen en Derk Haank, en een remuneratiecommissie die bestaat uit Mirjam Nouwen en Ed Nijpels.

Per 1 januari 2017 is Boele Staal afgetreden en opgevolgd door Hester Bais. Volgens het in 2016 opgestelde rooster van aftreden, zal de Raad van Toezicht vanaf 1 januari 2018 bestaan uit vijf leden.
Per 1 januari 2018 treden twee leden af. Per 1 januari 2020 treden drie leden af.

Onderwerpen

In 2016 zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

• Goedkeuring van Jaarrekening 2015 en Jaarverslag 2015, na bespreking met de controlerend extern accountant;
• Goedkeuring van Begroting 2017 en Beleidsplan 2017;
• Benoeming van een nieuwe accountant (PwC);
• Gedachtevorming bij CIPO en Commissariaat voor de Media over governance in de publieke omroep;
• Presentaties door medewerkers van AVROTROS inzake ontwikkeling van programmabladen, het marketing- en communicatiebeleid en de ontwikkeling van het ledenbestand via online;
• Presentaties van kijk- en luistergedrag; ook in relatie tot de inzet van bijdragen uit het eigen vermogen van de vereniging;
• Juridische procedures;
• Doelstellingen van de directie en de evaluatie;
• Ontwikkeling bij VondelCS;
• Herijken strategische risico’s;
• Werving en selectie mediadirecteur.

Oordeel
De Raad van Toezicht heeft met instemming geconstateerd dat de AVROTROS-organisatie in 2016 uitstekend heeft gefunctioneerd op meerdere gebieden. De fusie die in de voorgaande jaren van twee omroepen één organisatie heeft gemaakt, is zeer succesvol verlopen.

Dat vertaalt zich naar de resultaten. AVROTROS behaalde het hoogste gemiddelde kijktijdaandeel van de omroepverenigingen, is in die hoedanigheid hofleverancier op NPO 1 en ook steeds vaker gezichtsbepalend op NPO 2 en NPO 3. De bereikcijfers bij radio en internet liggen op een hoog niveau.
De bereikcijfers in de gedefinieerde domeinen zijn hoog en kennen een goede spreiding en onderscheidendheid over de verschillende leefstijl- en leeftijdsgroepen.

Op basis van rapportages van de directie en de tussentijdse controle door de externe accountant concluderen wij dat de administratieve organisatie van AVROTROS voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat AVROTROS ook in 2016 de gestelde doelstellingen heeft behaald en op onderdelen heeft overtroffen. AVROTROS levert als onafhankelijke omroep zonder politieke of religieuze achtergrond een grote bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van de publieke omroep als geheel. De Raad van Toezicht spreekt daarover zijn waardering uit aan directie en medewerkers.

Hilversum, 6 april 2017

De Raad van Toezicht:

E.H.T.M. Nijpels, voorzitter
M.J.P.G. Nouwen, vice-voorzitter
D.J. Haank, lid
P.C. van Gorsel, lid
E. Mijnsberge, lid
H. Bais, lid