Sociaal verslag

Vanuit de ambitie dat AVROTROS de beste werkgever in de media wil zijn, zijn in 2016 stappen gezet om de relatie met het personeel te optimaliseren. De afgelopen jaren zijn diverse pilots gedraaid om de werktevredenheid te doen toenemen en in 2016 lag de focus op de fitheid van de medewerkers in de breedste zin van het woord.

Eind 2015 is een medewerkerbelevingsonderzoek uitgevoerd, waaruit een hoge werktevredenheid en een grote betrokkenheid bij AVROTROS is gebleken. Op basis van de uitkomsten en met het in 2015 gerealiseerde functiehuis als basis, is het personeelsbeleid op diverse vlakken aangepast en verscherpt en zijn protocollen vastgelegd om de kwaliteit verder te verhogen. Als onderdeel hiervan is het Fit@AVROTROS-personeelsbeleid opgesteld, een programma dat langs een viertal vitaliteitspijlers (‘mentaal’, ‘fysiek’, ‘werkplezier’ en ‘zingeving’) de gezondheid en de ontwikkeling van het personeel in kaart brengt. Het programma is een uitgangspunt dat het mogelijk maakt om onder andere doelgerichte gesprekken te kunnen houden met het personeel, dat hierdoor tevens de mogelijkheid krijgt zichzelf optimaal te ontplooien binnen de organisatie. Het programma zal in 2017 verder vorm krijgen.

Om alle personeelsprocessen beter te kunnen ondersteunen is in 2016 een efficiënt, nieuw personeelssysteem geïmplementeerd. Deze maakt ‘paperless’ werken mogelijk en zal op termijn als basis dienen voor een volledig transparant en door het betreffende personeelslid oproepbaar persoonlijk dossier, waarin vakanties, jaaropgaven, declaraties, ziekteverzuim, et cetera overzichtelijk zijn opgenomen. Op termijn creëert het persoonlijk dossier een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen werkgever en werknemer, waarop vanuit beide kanten indien nodig actie kan worden ondernomen. Dit is naast het samenwerkingsdossier, een middel om een continue dialoog te houden, focus aan te brengen en een hogere betrokkenheid te creëren tot baan en functie-inhoud van het personeel. In combinatie met het verder uitgerolde verzuimprotocol, vertaalt deze verhoogde persoonlijke benadering zich in een verlaagd ziekteverzuim, ongeveer een procent minder dan in 2015.

Als onderdeel van de lopende ontwikkelingen waarin het vitaliteitsbeleid centraal staat, is in 2016 een pilot gedraaid op een aantal afdelingen met een talentontwikkelings-tool. Deze tool brengt in kaart waar de talenten van de diverse personeelsleden liggen en hoe deze geoptimaliseerd kunnen worden binnen de groepsdynamiek van een afdeling. Deze pilot is goed ontvangen en zal in 2017 verder worden uitgerold langs alle leidinggevenden en in 2018 langs de rest van de organisatie. De tool draait om competentie en geeft personeel meer inzicht in waar en vooral hoe en waarom ze bijdragen aan het grotere geheel. Uitgangspunt is wederom de hogere betrokkenheid, optimale ontplooimogelijkheden en een geoptimaliseerde kwaliteit van werk én werktevredenheid.

Fte-ontwikkeling in 2016
Over het hele jaar genomen waren er – exclusief de uitgeverij – in 2016 gemiddeld 352,00 fte in dienst (351,75 in 2015). In totaal gaat het om 376,99 medewerkers (377,92 in 2015), waarvan 163 (43,2 procent) man en 214 (56,8 procent) vrouw.

Met de Ondernemingsraad is afgesproken dat de kernposities minimaal 75 procent bedragen en de flexposities maximaal 25 procent. De verhouding tussen contracten was in 2015 78 procent voor onbepaalde tijd en 22 procent bepaalde tijd. In 2016 is die verhouding gelijk gebleven.

Ziekteverzuim
Het gezondheidsmanagement van AVROTROS kijkt voorbij verzuim en ongevallen. Het doel is om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden en daarbij aandacht te besteden aan risicofactoren op het werk en in de privésfeer. Oog voor persoonlijke ontwikkeling en betrokkenheid is daarbij essentieel. Gezondheidsmanagement, waaronder het arbo- en verzuimbeleid, maakt daarom een aanzienlijk deel uit van het personeelsbeleid zoals AVROTROS dit voor ogen heeft.

Het ziekteverzuimpercentage was 3,50 procent. Ten opzichte van 2015 (4,35 procent) een significante daling. De onderverdeling in kort, middellang en lang verzuim ziet u hieronder.

Kort verzuim: 0,98 procent (0,91 procent in 2015)
Middellang verzuim: 0,79 procent (0,81 procent in 2015)
Lang verzuim: 1,73 procent (2,63 procent in 2015)

Personeelsverloop
In totaal zijn in 2016 53,67 fte in dienst gekomen, of is het contract vernieuwd. 39,42 fte gingen uit dienst.

Beoordelingen
Het overgrote deel van de medewerkers die in 2016 zijn beoordeeld, kreeg de beoordeling ‘goed’ mee. 5 medewerkers zijn ‘excellent’ beoordeeld, een 9 ‘zeer goed’. 6 van de beoordeelden hebben een ‘te ontwikkelen’ resultaat behaald, 2 bevonden zich ‘onder de norm’.

Er zijn 14 medewerkers die te kort in dienst zijn om een periodiek te krijgen. Veel medewerkers zitten aan het maximum van de uitloopschaal en zijn dus uitgegroeid in salaris in de huidige schaal. Bij medewerkers die op 107,5 procent van de salarisschaal zitten, zijn twee medewerkers ‘te ontwikkelen’ en één ‘excellent’ beoordeeld. De overige medewerkers hebben een goede beoordeling gekregen.

Het aantal fte per salarisklasse was in 2016 als volgt:

Schaal fte
C 1,8
D 1
E 12,5
F 40,4
G 153
H 102,6
J 38,9
K 6
L 2
M 2

Organogram
De organisatie ziet er per 31-12-2016 als volgt uit: