Verslag Ondernemingsraad

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) in acht nemend, beschikt AVROTROS over een actieve Ondernemingsraad (OR). De OR bestaat uit negen leden en behartigt de belangen van het personeel binnen AVROTROS en heeft actief contact met de directie over (bedrijfseconomische) beslissingen die worden genomen.

In 2016 heeft de OR gedurende het jaar een tiental instemmingsaanvragen behandeld. Het betrof hier vooral nieuwe bedrijfsregelingen. De verschillen die er waren vanuit de AVRO en de TROS zijn hiermee weggenomen en wat de OR betreft is de fusie nu dan ook definitief afgerond. De bedrijfsregeling over de salariëring en beoordeling was voor de OR een heel belangrijke. Op het punt van het al dan niet toekennen van een periodiek bij langdurig zieke medewerkers is de bedrijfsregeling na aandringen van de OR aangepast. Verder betrof een van de instemmingsaanvragen de wens van de bestuurder om de verhouding vast-flexibel personeel van de in de CAO vastgelegde verhouding 75-25% te verruimen naar 60-40%. De bestuurder heeft de OR niet kunnen overtuigen van de noodzaak om deze verruiming op dit moment toe te staan.

De OR heeft sinds 2015 veel moeite gedaan om het recht om iemand voor te dragen om zitting te nemen in de Raad van Toezicht ook gehonoreerd te zien. Hierover is veelvuldig bericht in de nieuwsbrieven van de OR. Deze inspanningen hebben ertoe geleid dat de Verenigingsraad Hester Bais, de kandidaat die de OR had voorgedragen, op 26 november heeft benoemd tot lid van de Raad van Toezicht.

Nadat deze zomer bekend werd dat Remco van Leen AVROTROS zou gaan verlaten heeft de OR zich direct gemeld bij de bestuurder om zijn rol te claimen in de zoektocht naar en de aanstelling van een nieuwe Media Directeur. Naast het adviesrecht over de uitgegane vacature is de OR op de hoogte gebracht van het tijdspad dat de bestuurder en de Raad van Toezicht nastreven.

Gedurende het jaar heeft de OR weer een groot aantal onderwerpen besproken waarbij niet zozeer officiële instemming of advies nodig was, maar waar de OR wel graag bij betrokken wilde zijn, c.q. een vinger aan de pols wilde houden. Naast de vaste onderwerpen zoals de politieke ontwikkelingen, het interne en het externe beleid met al zijn grotere en kleinere onderwerpen, heeft de OR veel gesproken met de bestuurder en met collega’s over de follow-up die is gegeven aan de uitkomsten van het Medewerkers Belevingsonderzoek.