Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als semipublieke organisatie is AVROTROS zich zeer bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze gaat verder dan onze programma’s en verlangt van ons dat wij inzicht bieden in zowel onze maatschappelijke bijdrage op het gebied van het milieu als op sociaal en economisch gebied.

Bijdrage aan het milieu
In 2016 heeft AVROTROS de Green Deal Media ondertekend, welke aansluit bij het programma Duurzaam Hilversum 2016-2020 van de gemeente Hilversum. Dit programma wil de basis leggen voor een klimaatneutraal Hilversum in 2050. Voor het jaar 2020 betekent dat een besparing van 100 kton CO2. Door ons stroomverbruik te verduurzamen, dragen we overeenkomstig met de Green Deal Media in belangrijke mate bij aan de verduurzaming van de hele Hilversumse energievoorziening. De projectpartners hebben toegezegd te streven naar een verduurzaming van tenminste 70 procent van het stroomverbruik in de periode 2016-2020, een doel dat AVROTROS reeds in eerder stadium hoopt te bereiken.

Met het oog hierop is door AVROTROS in de productie van programma’s een eerste test gedaan met de Green Battery. Deze Green Battery slaat op een grote mobiele accu energie op, afkomstig uit natuurlijke bronnen als wind en zon, plus Greenchoice-energie. Op opnamelocaties waar geen netwerk is, bijvoorbeeld muziekevenementen, festivals, sportevenementen of bouwlocaties, kan deze duurzame energie worden ingezet voor programmaproducties. Als substituut voor het reguliere aggregaat is de Green Battery in 2016 bijvoorbeeld ingezet bij Tussen Kunst en Kitsch. Hierbij is vooralsnog alleen de regiewagen voorzien van stroom. Licht en dergelijke op locatie zijn gevoed door krachtstoom van het museum.

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID IN PROGRAMMERING EN BEDRIJFSVOERING

De belangrijkste doelstellingen voor 2017 betreffen de verdere vergroening van het energieverbruik en de verduurzaming van onze productie van radio- en televisieprogramma’s. AVROTROS streeft ernaar om reeds in 2017, eerder dan afgesproken, invulling te geven aan het verduurzamen van het energiebeleid en de afspraken van de Green Deal Media te implementeren. Daarnaast zijn de mogelijkheden onderzocht om de productie van programma’s verder te verduurzamen, hetgeen moet leiden tot de implementatie van maatregelen voor alle programma’s in 2018.

Sociale bijdrage
AVROTROS heeft goed werkgeverschap tot een strategische doelstelling gemaakt. Dit beperkt zich niet alleen tot de cultuur van de organisatie. Arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid, ontwikkeling en opleiding zijn belangrijke aandachtspunten waarbij wordt gestreefd naar continue verbetering.

DUURZAAMHEID GAAT OVER SAMENWERKEN EN PARTICIPATIE

De afgelopen jaren zijn diverse pilots gedraaid om de werktevredenheid te doen toenemen. In 2016 lag de focus op de fitheid van de medewerkers in de breedste zin van het woord; van een goede conditie tot een ‘fitte’ aansluiting tussen de medewerker, de functie en de organisatie. Met dat doel is in 2016 het Fit@AVROTROS-programma uitgerold, een programma dat langs een viertal vitaliteitspijlers (‘mentaal’, ‘fysiek’, ‘werkplezier’ en ‘zingeving’) de gezondheid en de ontwikkeling van het personeel in kaart brengt. Het programma geeft het personeel de mogelijkheid zichzelf optimaal te ontplooien binnen de organisatie en is een uitgangspunt voor doelgerichte gesprekken met het personeel. Als onderdeel van de lopende ontwikkelingen waarin het vitaliteitsbeleid centraal staat, is in 2016 een pilot gedraaid onder een aantal afdelingen met een talentontwikkelings-tool.

Economische bijdrage
De maatschappelijke betrokkenheid van AVROTROS krijgt ook in economisch opzicht gestalte. Dit hebben we in 2016 onder andere gedaan door het delen van onze kennis met maatschappelijke partners (zie ook onder Innovatie).