Exploitatierekening

Geconsolideerde exploitatierekening 2016 (Categoriale indeling)

2016 2015
Baten € x 1.000 € x 1.000
Media-aanbod 112.644 89.321
Programma-gebonden eigen bijdrage 4.486 3.245
Opbrengst programmabladen 31.126 32.168
Opbrengst overige nevenactiviteiten 2.269 2.309
Opbrengst verenigingsactiviteiten 3.010 3.415
Som der bedrijfsopbrengsten 153.535 130.458
Lasten
Lonen en salarissen  25.602 26.068
Sociale lasten 6.460 6.985
Afschrijving op materiële vaste activa 2.663 3.177
Bijzondere waardevermindering bedrijfspand 89 4.587
Directe productiekosten 103.378 81.468
Overige bedrijfslasten 12.035 11.239
Som der bedrijfslasten 150.227 133.524
Bedrijfsresultaat 3.308 -3.066
Opbrengst vorderingen die tot de vaste activa behoren  20 183
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen 140 1.249
Rentelasten en soortgelijke kosten -62 -17
Som der financiële baten en lasten 98 1.415
Saldo gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 3.406  -1.651
Belastingen  -1 -12
Saldo gewone bedrijfsuitoefening na belastingen  3.405 -1.663
Over te dragen reserve voor media-aanbod  -26
Exploitatiesaldo na overdracht 3.379  -1.663
FTE gemiddeld  386 387
FTE ultimo  392 383